• pl

Interwencje

W ramach prowadzonych działań strażniczych Instytut na rzecz Państwa Prawa regularnie wypowiada się w sprawach wymagających interwencji podejmowanych w imię obrony interesu publicznego. Poniżej umieszczone zostały niektóre opinie prawne, wnioski, opinie przyjaciela sądu, skargi, czy wnioski w ważnych społecznie sprawach przygotowane przez prawników IPP:

 1. Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze o wszczęcie postępowania w trybie art. 356 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach.
 2. Legal Opinion on the systemic deficiencies in the asylum procedure and in the reception conditions for asylum seekers in Poland.
 3. Zgłoszenie przedstawiciela organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie zażalenia na postanowienie SR w przedmiocie przedłużenia pobytu rodziny cudzoziemskiej w ośrodku strzeżonym.
 4. Pismo do Komendanta PSG w Terespolu w sprawie nieprzyjmowania przez SG wniosków o ochronę międzynarodową składanych przez klientów Fundacji.
 5. Opinia Przyjaciela Sądu w sprawie rozpatrywanych przez SO w Bydgoszczy zażaleń na postanowienia SR w Bydgoszczy w przedmiocie umieszczenia rodziny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.
 6. Pismo do Komendanta PSG w Terespolu w sprawie nieudanych prób złożenia wniosku o ochronę międzynarodową rodziny czeczeńskiej.
 7. Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej o wszczęcie postępowania w trybie art. 356 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach.
 8. Opinia Przyjaciela Sądu w sprawie postępowania prowadzonego przez WSA w Warszawie ze skargi M.K. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 18.11.2019 r. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
 9. Skarga na inną czynność z zakresu administracji publicznej – odmowę zwrotu kosztów niezbędnej usługi w postępowaniu w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej.
 10. Uwagi do projektu ustawy z dnia 11.08.2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
 11. Raport z monitoringów powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia (lipiec 2019- grudzień 2020).
 12. Zawiadomienie KGSG w sprawie działań organów SG wobec cudzoziemców.
 13. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców.
 14. Uwagi do projektu zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
 15. Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.

Pierwszych 10 interwencji powstało w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału strażniczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych