• pl
 • en

Aktualności

Zmiana pracodawcy/podstawy pobytu – poinformuj wojewodę!

Przypominamy, że zgodnie z art. 113 Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemiec jest zobowiązany w ciągu 15 dni roboczych do poinformowania wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Również na podstawie art. 121 powołanej ustawy cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu. Utrata pracy u któregokolwiek z podmiotów wskazanych w decyzji nie powoduje automatycznego skutku w postaci delegalizacji pobytu cudzoziemca. W takim jednak przypadku może dojść do cofnięcia zezwolenia na pobyt i pracę. Na znalezienie innego pracodawcy cudzoziemiec ma 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymienionego w zezwoleniu. Zaniechanie wykonania przez cudzoziemca zawiadomienia wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia może mieć także znaczenie dla wyniku postępowania o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania tego obowiązku.


Projekt „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.
Bezpieczna Przystań

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie