• pl
 • en
 • rosyjski

O nas

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.

Fundacja od początku swej działalności promuje ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji klinicznej. Główne działania Fundacji koncentrują się na bezpłatnym poradnictwie prawnym, szkoleniu prawników i edukacji prawnej społeczeństwa. Jednocześnie dzięki wielu kontaktom z organizacjami poza granicami kraju Fundacja uczestniczy w projektach prawno-porównawczych. Od 2004 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w świadczeniu porad prawnych na rzecz cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W 2007 r. w ramach Fundacji rozpoczęło swoją działalność Centrum Prawo w Interesie Publicznym (Public Interest Law Resource Center) oraz Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej. Od 2009 roku przy FIPP działa Biblioteka Migracyjna jako jeden z przejawów Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, założonej przez Fundację.

Misją Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest podejmowanie działań prowadzących do pełniejszej realizacji zasady państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP. Poprzez polski przykład chcemy wspierać również wprowadzanie tych standardów w innych krajach, w których trwają przemiany demokratyczne.

Idea państwa prawa jest kamieniem węgielnym w rozwoju społeczeństwa opartego na: szacunku dla jednostki, ochronie praw człowieka oraz wolności i demokracji. Fundacja zamierza podnosić te standardy poprzez szkolenia, kampanie ponoszące świadomość prawną społeczeństwa, oraz rozwijanie i prowadzenie innowacyjnych programów w tym obszarze. Podejmuje też aktywną współpracę ze środowiskami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi, odpowiednimi organami administracji publicznej oraz organizacjami o podobnych celach.

CELE FUNDACJI
 1. Propagowanie standardów państwa prawa
 2. Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników
 4. Promocja prawa europejskiego i idei integracji europejskiej
 5. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka
 6. Promowanie polskich doświadczeń w transformacji ustroju państwowego w krajach postkomunistycznych
 7. Wspieranie systemu edukacyjnego w zakresie propagowania zasad państwa prawa
 8. Reforma systemu edukacji prawniczej
 9. Wyeliminowanie korupcji z życia publicznego
 10. Wspieranie inicjatyw na rzecz pogłębienia idei niezależności sędziowskiej
 11. Pomoc prawna w zakresie dochodzenia przed sądem oraz organami administracji publicznej praw jednostek
 12. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, zwolnienia z zakładu karnego, migracji lub uchodźctwa
 13. Ochrona praw konsumentów

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa została ustanowiona przez Fundatorów:
Grzegorza Górskiego,
Arkadiusza Siechowicza,
Tomasza Sieniowa,
Marka Siudowskiego,
Delaine Swensona,
Richarda Warnera,
aktem notarialnym z dnia 7 grudnia 2001 r. – Repertorium A-Nr 2390/01.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych