• pl
 • en

Zespół Fundacji

Dr hab. Anna Kosińska
Dr hab. Anna Kosińska

Dr hab. Anna Magdalena Kosińska

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych i prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja” z zakresu prawa konstytucyjnego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2006 roku, najpierw jako wolontariuszka i stażystka w ramach projektu Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, następnie jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w projekcie Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów i koordynator dwóch edycji projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie. Jest członkiem Programu Ochrony Praw Podstawowych w Instytucie.

tel. 728 451 510

Patrycja Gustyn
Patrycja Gustyn

Patrycja Gustyn

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Europeistyka oraz Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Z Fundacją związana od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz w Centrum Informacji dla Cudzoziemców, następnie zatrudniona jako Asystent prawnika. Od lutego 2017 roku, uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w semestrze 2018-2019 była Sekretarzem Sekcji. Zatrudniona na stanowisku Doradcy Integracyjnego w projekcie Lubelska Koalicja na rzecz Integracji, zaś obecnie w projekcie Lublin MigraTeam zatrudniona jest na stanowisku Prawnika Legalizacyjnego.

Zainteresowania: prawo bioetyczne, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, prawo cywilne.

Jan Klimek

Jan Klimek

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 roku ukończył licencjat z ekonomii na specjalności przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Od 2012 roku magister finansów i rachunkowości.

Współpracę z fundacją rozpoczął w 2011 roku jako wolontariusz działu finansowego. Wykonywał zadania asystenta finansowego w projektach: „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców”, „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku w Białej Podlaskiej”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” oraz „Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia”. Pracował jako specjalista ds. obsługi finansowej w projekcie POKL „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w powiatach krasnostawski, kraśnickim i świdnickim”.

Jakub Wojtasik
Wicedyrektor ds. Finansowych
Jakub Wojtasik

Jakub Wojtasik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy z zakresu prawa wyznaniowego. Współpracę z Fundacją rozpoczął w 2007 roku jako wolontariusz w programie „Street Law”. Od stycznia 2010 roku był zatrudniony jako asystent finansowy, natomiast od października 2010 jako Wicedyrektor ds. finansowych w projektach: „Wsparcie dobrowolnych powrotów na Lubelszczyźnie”, „Objęcie pomocą prawną osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w celu wydalenia w Białej Podlaskiej”, „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” oraz „Prawnicy na rzecz Uchodźców IV”.

Obecnie, od maja 2021 roku zatrudniony na stanowisku prawnika integracyjnego w projekcie FAMI.

Barbara Winiarska
Barbara Winiarska

Barbara Wójcik

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2009 r. uczestnik Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w roku akademickim 2010/2011 sekretarz sekcji. Jako wolontariusz współpracuje z Fundacją od 2009 r. Od lutego 2011 zatrudniona na stanowisku asystent prawny w projekcie „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”. W październiku 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na wydziale Prawa KUL. Pracowała jako prawnik w projekcie „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III”.

Iryna Kozak_Balaniuk
Iryna Kozak_Balaniuk

Iryna Kozak-Balaniuk

Doktor nauk prawnych oraz nauczyciel akademicki w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W Programie Uchodźczym Fundacji zatrudniona od 2012 roku. Jej zainteresowania to zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, języki obce, kultura Ameryka Łacińskiej oraz podróże.

Yulian Hofman

Yulian Hofman
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia Słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2014 ukończył studia magisterskie na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2011 odbywał miesięczny staż w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2013 roku, najpierw jako tłumacz w ramach Programu Uchodźczego AGD finansowanego ze środków UNHCR, a następnie od stycznia 2014 jako specjalista ds. promocji w projekcie „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III”. Obecnie jest zatrudniony jako doradca integracyjny w projekcie „Centrum Informacji dla Cudzoziemców”.
Mówi biegle po angielsku, rosyjsku, ukraińsku i polsku.

Sylwia Paduchowska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012-2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą zakończyła egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym. Z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa związana od 2008 r. początkowo poprzez udział w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Street Law” oraz zajęciach kliniki prawa – sekcja prawa uchodźczego, a następnie pracę na stanowisku prawnika i koordynatora w Programie Uchodźczym.

Iryna Ilyashevych

Iryna Ilyashevych

Absolwentka European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska na Ternopilskim Pedagogicznym Narodowym Uniwersytecie Volodymyra Hnatiuka w Departamencie Języków Obcych (Ukraina). Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa związana od 2015 roku początkowo jako wolontariusz, a obecnie pracownik.

Jej zainteresowania to literatura, kultura, religia oraz języki obce.

Valerian Karchava
Valerian Karchava

Absolwent studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich z European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem 14 edycję Programu „Akademia Młodych Dyplomatów” w Warszawie ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe. Od 2011 roku był aktywnie zaangażowany w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji i w Polsce. Z FIPP związany od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz i stażysta. Od lipca 2018 roku zatrudniony jako Doradca w projekcie „Lublin MigraTeam”. Zainteresowania: prawo międzynarodowe i europejskie, prawo migracyjne, sport i fotografia.

Marta Kazymyriv

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Z FIPP związana od 2018 roku, początkowo jako wolontariusz i stażysta. Od maja 2021 roku zatrudniona jako Specjalista ds. programu partnerskiego Login:Lublin. Mówi biegle po rosyjsku, ukraińsku i polsku. Zainteresowania: prawo migracyjne, narty, florystyka.

Wiktor Kryzhaniwskі
Wiktor Kryzhaniwskі

Kryzhaniwskі Wiktor – doktor nauk prawnych, docent katedry postępowania cywilnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Adwokat pracujący w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa dzięki programowi zatrudnienia interwencyjnego uchodźców (Cash for Work), który jest koordynowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzięki znajomości prawa ukraińskiego jak i polskiego może udzielać porad prawnych obywatelom Ukrainy, które dotyczą nie tylko spraw polskich, ale także spraw związanych z prawem ukraińskim.

Katarzyna Borucka
Katarzyna Borucka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Związana z Fundacją od 2022 r. najpierw jako wolontariuszka, a obecnie jako młodszy prawnik w projekcie „Poland-Belarus Border Situation Response: Legal Assistance to POCs in Poland”.
Zainteresowania: języki obce, fotografia i taniec.

Bartosz Brzeziński
Bartosz Brzeziński

Absolwent studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich zna kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Student Prawa WPPKiA KUL.  Związany z Fundacją od 2021 r.  w ramach Projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej” który jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zainteresowania: prawo Unii Europejskiej, sport

Olena Hryb

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich z European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Ukraińska i Dziennikarstwo na Narodowym Uniwersytecie  im. Iwana Ohijenka (Ukraina). Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa związana od 2015 roku.

Zainteresowania: języki obce, siatkówka.

Paulina Kępista
Paulina Kępista

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II. W 2022 r. zdobyła tytuł magistra prawa. Od lutego 2022 r. uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Z Fundacją związana od września 2022 r., zatrudniona w projekcie ‘Protection of PoCs fleeing war in Ukraine through community centres in Poland’ pełniąc funkcję Legal Aid Counselor.

Polina Prokopenko

Studentka prawa, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Związana z Fundacją od 2022 r. najpierw jako wolontariuszka, a teraz jako pracownik Fundacji w projekcie „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej”.

Zainteresowania: prawo, muzyka, zwierzęta oraz sport.

Maryia Skapets

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa związana od 2019 roku jako praktykant i wolontariusz. Od września 2022 roku zatrudniona w projekcie „Assisting Refugees from Ukraine in the Lublin Region”.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych