• pl
 • en

Aktualności

Dostęp do pomocy prawnej w procedurach azylowych i powrotowych

Instytut na rzecz Państwa Prawa jest jedną z organizacji pozarządowych umieszczonych na liście Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców świadczących bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa bez adwokata lub radcy prawnego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście:
• adwokat, radca prawny albo
• osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2021 r. mija 5 lat od uruchomienia przez UDSC systemu refundacji kosztów reprezentacji przed Radą do Spraw Uchodźców cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 69c-69m ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP). W Wigilię bieżącego roku minie również 10 lat od terminu, który otrzymały państwa członkowskie na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania art. 13(4) Dyrektywy 2008/115 w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Na mocy tego przepisu państwa zapewniają, aby [również w postępowaniach powrotowych] „niezbędna pomoc prawna lub reprezentacja prawna zostały przyznane nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi lub z zasadami dotyczącymi pomocy prawnej oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna pomoc prawna lub reprezentacja prawna podlegają warunkom określonym w art. 15 ust. 3-6 dyrektywy 2005/85/WE”. Stosowny projekt ustawy wdrażający ten standard, ogłoszony w 2017 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie został jak dotąd przekazany do Sejmu.

Obecnie w partnerstwie z UNHCR skupiamy się również na monitoringu wdrażania ustawowej pomocy prawnej.

Więcej o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zobacz na stronie UDSC:
https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/informacja-ogolna/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych