• pl
 • en

Aktualności

Uwzględniono opinie naszych prawników. Warto walczyć!

Projektodawca przychylił się do zgłaszanych przez nas uwag dotyczących rozwiązań w zakresie terminu na złożenie wniosku o pomoc w dobrowolnym powrocie.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 334 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o cudzoziemcach wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie składa się nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Jednocześnie nowy minimalny termin dobrowolnego wyjazdu został ustalony na 8 dni (projektowane brzmienie art. 315 ust. 1 pkt 1). Oznacza to, że cudzoziemiec musiałby zdecydować w przeciągu jednego dnia czy decyduje się na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie, czy też nie. Uznaliśmy, iż takie postępowanie nie było spójne z zamiarem prawodawcy europejskiego wyrażonym w dyrektywie 2008/115/WE o przedkładaniu powrotu dobrowolnego nad powrót przymusowy.

Projektodawca również przychylił się do naszej propozycji nadania nowego brzmienia art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą 2008/115/WE.
Obecnie Art. 406 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy stanowi, że postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka wydaje niezwłocznie z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek, w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy „Przesłanki zastosowania środka detencyjnego ustają, a dana osoba zostaje niezwłocznie zwolniona, jeżeli okaże się, że nie ma już rozsądnych perspektyw jej wydalenia ze względów natury prawnej lub innych, lub że warunki określone w ust. 1 nie są już spełniane.”.
Według naszej opinii niewłaściwa implementacja art. 15 dyrektywy powrotowej prowadziła często do zbędnej detencji cudzoziemców. Podnosiliśmy, iż prawidłowe wdrożenie prawa UE pozwoliłoby zminimalizować ryzyko niewytłumaczalnych przypadków arbitralnej detencji (np. członków rodziny obywatela UE czy cudzoziemskich ojców dzieci, będących obywatelami polskimi, z którymi ci ojcowie zamieszkiwali przed zatrzymaniem).
Dzięki naszej interwencji w tej sprawie projektodawca zaproponował, aby przepis ten otrzymał następujące brzmienie: „Postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka wydaje niezwłocznie z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek, w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, brak jest rozsądnych perspektyw wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.”

Obecnie trwa opiniowanie wskazanych zmian.
Ścieżkę wraz z pełną dokumentacją dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw można znaleźć na stronie RCL.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych