• pl
 • en

Aktualności

Czy priorytetowe traktowanie migrantów w ośrodkach deportacyjnych ma polegać na pozbawieniu ich praw?

Otrzymaliśmy pierwsze odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Rady do Spraw Uchodźców dot. zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Naszą intencją było ustalenie, jaki jest czas oczekiwania przez Radę na wypowiedzenie się Strony w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie.

Zgodnie z zasadą wysłuchania stron wynikającą z art. 10 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W odpowiedzi wskazano, iż Rada nie wydaje decyzji przed upływem rozsądnego terminu oczekiwania na odpowiedź, przy czym każde odwołanie rozpatrywane jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności sprawy. Po zawiadomieniu strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa czas oczekiwania na wypowiedź strony z reguły jest dłuższy niż wskazany w piśmie informującym o możliwości wypowiedzenia się. Rada uwzględnia wnioski złożone w tym trybie również po upływie terminu wskazanego w piśmie, praktycznie do czasu wydania decyzji, zazwyczaj jest to minimum miesiąc od daty doręczenia pisma. Wyjątek natomiast stanowią sprawy cudzoziemców osadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, które Rada „traktuje priorytetowo”, by nie przedłużać okresu detencji. Za datę skorzystania z uprawnień wynikających z art. 10 kpa uznaje się datę nadania pisma poleconego w placówce pocztowej. Najdłuższa różnica między datą nadania pisma do Rady drogą pocztową, a datą jego zadekretowania w RdU wynosiła w ostatnim czasie 7 dni.

Jesteśmy zaniepokojeni, że Rada nie wprowadziła żadnego minimalnego okresu oczekiwania na odpowiedzi składane przez (w imieniu) migrantów umieszczonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Znamy przypadki wydawania przez ten Organ decyzji następnego dnia po upływie 2-dniowego terminu na zgłoszenie żądań. Jak wynika z odpowiedzi RdU przez co najmniej 7 dni Rada nie ma wiedzy, czy cudzoziemcy umieszczeni w detencji skorzystali z przysługującego im w art. 10 kpa uprawnienia i skierowali do RdU pismo drogą pocztową. Mimo to Organ ten wydaje decyzje administracyjne, uzasadniając to „priorytetowym traktowaniem”, „chroniącym przed przedłużaniem okresu detencji”. Nie dostrzegamy w takiej praktyce żadnego priorytetowego traktowania migrantów. Jest to raczej dowód na pozbawianie migrantów przysługujących im praw (por. nasz projekt „Migrants Have Right to Have Rights!”).

Uzyskane dane będą służyć opracowaniu raportu dotyczącego funkcjonowania sytemu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych