• pl
 • en

Badania i analizy

Dotacja na rozwój instytucjonalny

batory

Dotacja na rozwój instytucjonalny przyznana przez Fundację im. Stefana Batorego realizowana w okresie 01/01/2009-31/12/2010.

Dotacja instytucjonalna z Fundacji im. Stefana Batorego

Z radością informujemy, że Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa otrzymała w 2009 r. od Fundacji im. Stefana Batorego grant instytucjonalny.

W zamyśle Fundatorów, dotacje instytucjonalne mają przyczyniać się do budowania stabilnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych, do tworzenia i realizowania przez nie perspektywicznych planów działania i finansowania oraz do podnoszenia standardów pracy i zarządzania organizacją.

Od roku 2007 dotacje instytucjonalne Fundacja Batorego oferuje fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym i wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich, upowszechniania zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym, a także rozwijania współpracy i solidarności międzynarodowej.

Dotacja Instytucjonalna, którą otrzymała nasza Fundacja, ma pomóc w zrealizowaniu następujących celów:

 • Zarządzanie programowe i rozwój długoterminowej strategii
 • Budowa niezależnego ośrodka analitycznego (Think Tank)
 • Zarządzanie finansowe i zapewnienie ciągłości finansowej działania Fundacji
 • Promocja

Wskazane wyżej cztery obszary wydają się kluczowe dla dalszego działania organizacji. Dotychczasowa działalność Fundacji potwierdza potrzebę istnienia organizacji pozarządowej o tym profilu i daje nam przekonanie o możliwościach rozwoju.

W rozwoju tym kluczowe będzie dostosowanie zarządzania do skali naszych działań, profesjonalizacja działalności fundraisingowej, ściślejsze zaangażowanie współpracowników i sympatyków Fundacji w Polsce i za granicą. Wreszcie, dzięki profesjonalnej promocji, chcielibyśmy lepiej chwalić się tym, co robimy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Żaden z tych obszarów nie może być łatwo sfinansowany ze środków otrzymywanych od dotychczasowych grantodawców.

Działalność analityczna
Sprawozdanie merytoryczne 2009
Sprawozdanie merytoryczne 2010-2011
Polski model kształcenia adwokatów
Działalność analityczna

W zakresie naszej działalności monitoringowej, kontynuujemy budowę wizerunku Fundacji jako krajowego ośrodka analitycznego (think tank). W tym celu na początku 2009 roku powołano Radę Programową, która wybrała konkretne obszary, w jakich podjęliśmy działalność monitoringową. Jej owocem są przygotowane w 2011 roku dwa raporty:

1. Rekomendacje dotyczące orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2. Zmiany w sposobie kształcenia adwokatów

 

Sprawozdanie merytoryczne 2009

batory

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI GRANTU INSTYTUCJONALNEGO OTRZYMANEGO Z FUNDACJI BATOREGO ZA ROK 2009

Dotacja instytucjonalna Fundacji Batorego otrzymana na lata 2009-2010 wspomaga Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa w realizowaniu następujących celów:

 • Zarządzanie programowe i rozwój długoterminowej strategii

1. W ramach tego punktu powołano Dyrektora Zarządzającego. Zatrudniono na tym stanowisku doświadczonego współpracownika Fundacji pana Pawła Wojtasika. Dyrektor zgodnie ze statutem podlega Zarządowi, a za zadanie ma zapewnienie spójności działalności programowej Fundacji oraz nadzorowanie całego personelu Fundacji jak i jej finansów. Dyrektor odpowiada również za koordynację wszelkich działań podejmowanych w ramach dotacji instytucjonalnej (pomoc w organizacji prac Rady Programowej, przygotowywanie spotkań i szkoleń, nadzór nad działalnością ośrodka analitycznego, itp.). Dotacja instytucjonalna pozwoliła również na zatrudnienie asystenta finansowo-administracyjnego (Jakub Leraczyk), który wspomaga Dyrektora oraz księgową w realizowaniu polityki finansowej Fundacji. Dzięki grantowi instytucjonalnemu udało się także przeprowadzić od dawna oczekiwane zmiany w statucie oraz przeprowadzono zmiany w Zarządzie, które zarejestrowano w KRS.

2. W ramach tego obszaru zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie zespołu Fundacji, Fundatorów, członków Rady, pracowników, ekspertów i wybranych wolontariuszy w celu opracowania strategicznego planu rozwoju organizacji w perspektywie średnio i długoterminowej. Spotkanie odbyło się w dniach 21-22 lutego 2009 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wzięło w nim udział ponad 20 osób, w tym m.in. Sędzia Sądu Najwyższego Maria Teresa Romer, Dziekan Wydziału Prawa KUL ks. prof. Antoni Dębiński, Prezes Zarządu Euro Net Robert Kuczyński, Mec. Charles Szymanski, które to osoby przyjęły zaproszenie do uczestniczenia w pracach Rady Programowej Fundacji. Podczas pierwszego spotkania Rady Programowej padły pierwsze propozycje dotyczące strategicznego planu rozwoju Fundacji. Członkowie Rady wypowiadali się również co do obszarów, w których Fundacja mogłaby podjąć działalność analityczną. Ponadto, przeprowadzone zostało w tych dniach szkolenie pracowników i wolontariuszy Fundacji, które przeprowadził Arkadiusz Siechowicz oraz Szymon Milczanowski, opierając się na analizie SWOT-ER, którą opracowali specjalnie na potrzeby spotkania zespołu Fundacji dotyczącego planowania strategicznego.

 • Budowa niezależnego ośrodka analitycznego (Think Tank)

1. Dzięki dotacji instytucjonalnej Fundacja rozwinęła działalność monitoringową i analityczną, kontynuując budowę wizerunku Fundacji jako krajowego ośrodka analitycznego. O konkretnych obszarach, w których należy podjąć działalność analityczną zdecydowała powołana w 2009 r. Rada Programowa. Podjęto decyzję o powołaniu Rady Programowej w Polsce oraz w USA. W jej skład weszli: sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Maria Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera, Dziekan Wydziału Prawa KUL ks. Prof. Antoni Dębiński, Wspólnik Zarządzający Kancelarii White&Case Witold Daniłowicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Piotr Sendecki, Prezes Zarządu Euro Net Robert Kuczyński oraz Mec. Charles Szymański. Zaproszenie do Rady Programowej w Stanach Zjednoczonych przyjęli prawnicy amerykańscy: biskup Thomas Paprocki, Richard Goldberg, Paweł Chudzicki, George Szymanski, Marian A. Kornilowicz, Jerome A. Zaleski, Norman Sepenuk.

Podjęto decyzję, iż działalność analityczna zostanie podjęta w dwóch obszarach, w których naszym zdaniem należy przeprowadzić zmiany polskiego prawa i praktyki. W 2009 r. rozpoczęto prace nad problematyką niezależności sądownictwa w Polsce (przewodniczącym zespołu ekspertów został Prof. Delaine R. Swenson oraz SSN Maria Teresa Romer) oraz z zakresu edukacji prawniczej (przewodniczącym prac jest Mec. Marek Siudowski). Do końca 2010 roku zostaną przygotowane dwa raporty dotyczące tej problematyki.

 • Zarządzanie finansowe i zapewnienie ciągłości finansowej działania Fundacji.

1. W ramach tego celu ustanowiono Rady Programowe Fundacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych, spośród osób, które od dawna wspierają rozwój Fundacji. W 2010 r. planowane jest spotkanie Rady Programowej w USA, co pozwoli m.in. rozwinąć działalność fundraisingową w Stanach Zjednoczonych. W tym roku jest planowane także szkolenie zespołu Fundacji poświęcone pisaniu wniosków grantowych i rozwojowi finansowemu.

2. W ramach tego obszaru zatrudniono asystenta administracyjno-finansowego, który wspiera księgową (zatrudnioną na zlecenie w kilku organizacjach pozarządowych) i odciąża koordynatorów projektów w sprawach finansowych.

3. Dotacja instytucjonalna pozwoliła także zapewnić płynność finansową działalności Fundacji. W 2009 r. Fundacja realizowała kilka dużych projektów, w których zaliczki na ich realizację nie były terminowo przesyłane. Zaszłą więc konieczność czasowego posiłkowania się funduszami otrzymanymi w ramach dotacji instytucjonalnej. Ponadto, grant wykorzystywany był także jako wkład własny do kilku projektów realizowanych w zeszłym roku (Fundacja potrzebowała w 2009 roku ponad 100 tys. zł wkładu własnego finansowego).

 • Promocja.

1. Dotacja instytucjonalna posłużyła także do budowy nowej strony internetowej Fundacji (www.panstwoprawa.org). Stronę opracowano w dwóch wersjach językowych. Dzięki profesjonalnej stronie internetowej, lepiej chwalimy się tym, co robimy w obszarach pomocy i edukacji prawnej oraz  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Sprawozdanie merytoryczne 2010-2011

batory

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI GRANTU INSTYTUCJONALNEGO OTRZYMANEGO Z FUNDACJI BATOREGO ZA OKRES OD STYCZNIA 2010 DO MAJA 2011

Dotacja instytucjonalna Fundacji Batorego otrzymana na lata 2009-2010 (aneksem do umowy z 27 grudnia 2010 r. termin sprawozdawczy został przesunięty na 31 maja 2011 r.)  wspomogła Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa w zrealizowaniu następujących celów:

Zarządzanie programowe i rozwój długoterminowej strategii

Dzięki dotacji instytucjonalnej możliwa było kontynuacja w 2010 r. zatrudnienia asystenta finansowo-administracyjnego, który wspomaga Dyrektora oraz księgową w realizowaniu polityki finansowej Fundacji. Dzięki grantowi instytucjonalnemu udało się także przeprowadzić zmiany w statucie oraz przeprowadzono zmiany w składzie Zarządu, które zarejestrowano w KRS. Swoje obowiązki wykonywał także powołany w 2009 r. Dyrektor Zarządzający, który zapewnia spójność działalności programowej Fundacji oraz nadzoruje cały personel Fundacji jak i jej finanse.

Dyrektor odpowiadał również za przygotowywanie spotkań i szkoleń oraz nadzór nad działalnością ośrodka analitycznego. W ramach tego obszaru zorganizowano dwudniowe szkolenie zespołu Fundacji, które odbyło się w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Lublinie. Wzięło w nim udział prawie 30 pracowników, stażystów i wolontariuszy Fundacji. Szkolenie dotyczące zarządzania oraz marketingu przeprowadził Robert Kuczyński – Prezes Zarządu Euro Net (tematyka szkolenia: Marketing and Management) oraz Prof. Delaine Swenson (tematyka szkolenia: Grant Writing, Sponsoring Strategy, Fundrising).

Budowa niezależnego ośrodka analitycznego (Think Tank)

Dzięki dotacji instytucjonalnej rozwinięto działalność monitoringową i analityczną, kontynuując budowę wizerunku Fundacji jako krajowego ośrodka analitycznego. W 2010 r. kontynuowano działalność analityczną w dwóch obszarach tematycznych. Prezentacja efektów prac w pierwszym obszarze miała miejsce 23 października 2010 r. podczas konferencji zatytułowanej „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Eksperci Mec. Marek Siudowski oraz Mec. Jakub Antkowiak zaprezentowali efekt swojej pracy w prezentacji pt. „Polski model kształcenia aplikantów adwokackich”, w którym zawarli szereg postulatów reformy edukacji prawniczej.

Wyniki prac zespołu eksperckiego zostały wsparte referatami prof. L. Stadniczeńko (członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego), dra M. Rojewskiego (pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości i współzałożyciela Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) oraz dra T. Sieniowa (prezesa Instytutu na rzecz Państwa Prawa). Raport zespołu eksperckiego oraz artykuły zostały opublikowane w Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 2010 r. oraz w pierwszym kwartale roku 2011 trwały również prace w drugim obszarze tematycznym dotyczącym wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pracom zespołu ekspertów przewodniczył Prof. Delaine R. Swenson, wspomagany przez dr Kingę Stasiak oraz dr Annę Szarek. Efektem prac zespołu, popartym licznymi wywiadami i ankietami eksperckimi przeprowadzonymi wśród osób zaangażowanych w badanie orzecznictwa Trybunału, jest raport pt. ”Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations”.

Raport z prac zespołu, ze względu na różnego rodzaju międzynarodowe zobowiązania Prof. Swensona, zostanie zaprezentowany 10 czerwca 2011 r. w Collegium Iuridicum w Lublinie. To opóźnienie nie spowoduje przesunięć kosztów pokrywanych z dotacji, które wydatkowano do końca maja 2011 r. a służy jedynie jak najbardziej rzetelnemu przedstawieniu prac zespołu.

Raport został również wydany w formie papierowej, a jego elektroniczna wersja dostępna jest na stronach internetowych Fundacji.

Zarządzanie finansowe i zapewnienie ciągłości finansowej działania Fundacji

W ramach tego celu ustanowiono Rady Programowe Fundacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych, spośród osób, które od dawna wspierają rozwój Fundacji. Planowane w 2010 r. spotkanie Rady Programowej w USA, doszło szczęśliwe do skutku na początku maja br. w Filadelfii.  Ze strony Fundacji uczestniczyli w nim prezes Zarządu dr Tomasz Sieniow, przewodniczący Rady Fundacji Prof. Delaine R. Swenson, a także członek polskiej Rady Programowej, SSN Maria Teresa Romer. W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Programowej w USA: Richard Goldberg, George Szymanski, Marian A. Kornilowicz, Jerome A. Zaleski,  Anthony C. Busillo.

Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń. Dyskutowano przede wszystkim nad możliwościami rozwinięcia działalności fundraisingowej w Stanach Zjednoczonych, a także sposobami współpracy między Fundacją a Pennsylvania Bar Association oraz Jagiellonian Law Society.

W ramach obszaru „Zarządzania finansowego” zatrudniono asystenta administracyjno-finansowego, który wspiera księgową (zatrudnioną na zlecenie w kilku organizacjach pozarządowych) i odciąża koordynatorów projektów w sprawach finansowych.

Dotacja instytucjonalna pozwoliła także zapewnić płynność finansową działalności Fundacji. W 2010 r. Fundacja realizowała kilka dużych projektów, w których zaliczki na ich realizację nie były terminowo przesyłane. Zaszła więc konieczność czasowego posiłkowania się funduszami otrzymanymi w ramach dotacji instytucjonalnej. Ponadto grant wykorzystywany był także jako wkład własny do kilku projektów realizowanych w zeszłym roku (Fundacja potrzebowała w 2010 roku prawie 200 tys. zł wkładu własnego finansowego).

Promocja

Dotacja instytucjonalna posłużyła także do budowy nowej strony internetowej Fundacji (www.fipp.org.pl). Stronę opracowano w dwóch wersjach językowych. Dzięki profesjonalnej stronie internetowej, lepiej chwalimy się tym, co robimy w obszarach pomocy i edukacji prawnej oraz  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Warto również nadmienić, iż nasza organizacja na bieżąco informowała o otrzymaniu dotacji instytucjonalnej od Fundacji im. Stefana Batorego. Informacja o finansowaniu pojawiała się w szczególności podczas szkoleń oraz podczas prezentacji raportów z działalności analitycznej. Także publikacje, jak również materiały i informacje umieszczane na stronach internetowych opatrzone zostały logotypami Fundacji Batorego i informacją o źródle finansowania.

Podsumowując, prestiżowa dotacja na rozwój instytucjonalny pozwoliła poprawić zarządzanie Fundacji, przeprowadzić szkolenia dotyczące planowania strategicznego, zarządzania oraz marketingu, lepiej promować naszą działalność, m.in. poprzez stworzenie nowej szaty graficznej naszej strony www.panstwoprawa.org. Przede wszystkim jednak grant instytucjonalny umożliwił Fundacji rozwinąć nasz potencjał jako ośrodka badawczo-analitycznego.

Polski model kształcenia adwokatów

W dniu 23.10.2010 r. w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. W czasie konferencji zaprezentowane zostały wyniki projektu badawczego dotyczącego kształcenia adwokatów, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

23 października 2010 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

PROGRAM
Sesja przedpołudniowa
prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko: Model kształcenia prawniczego w świetle aktualnych standardów kształcenia – zakres autonomii uczelni
dyskusja
adw. dr Michał Rojewski i prof. dr hab. Dariusz Dudek: Założenia i struktura kształcenia prawników według programu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
dyskusja

Sesja popołudniowa
adw. Marek Siudowski i adw. Jakub Antkowiak: Polski model szkolenia adwokatów
dyskusja
zamknięcie obrad
Po konferencji odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych